richtlijn gezond binnenklimaat
richtlijn gezond binnenklimaat

Richtlijn voor een gezond binnenklimaat in woningen

In navolging op het Programma van Eisen (PvE) voor kantoren en scholen is er nu ook een heldere richtlijn om een gezond binnenklimaat in woningen te realiseren. De nieuwe richtlijn is in samenwerking met Binnenklimaat Nederland, TU Eindhoven, BBA Binnenmilieu en TNO ontwikkeld. Binnen deze richtlijn speelt met name een goed functionerend ventilatiesysteem een belangrijke rol.

Ventilatiesysteem - Lints ventilatie - Logo-streepjes

Gezond wonen staat nu meer centraal

Het PvE Gezonde Woningen werd onlangs door het Platform Gezond Binnen gelanceerd. Volgens de wetenschappers die aan de totstandkoming hiervan hebben meegewerkt is het de hoogste tijd dat er bij het bouwen of aanpassen van woningen niet alleen aandacht voor financiële en duurzaamheidsaspecten is. Het creëren van een gezond binnenklimaat voor bewoners van koop- en huurwoningen en appartementen is volgens de experts essentieel. Onze vitaliteit en gezondheid op de lange termijn wordt – zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek – ernstig bedreigd door een slechte luchtkwaliteit. Meer specifiek wordt gewezen op de alle verontreinigde stoffen die bij onvoldoende ventilatie in huis worden ingeademd.

Deel van de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken

Omdat wij een groot deel van onze tijd in huis doorbrengen en er steeds meer aandacht wordt besteed aan woningisolatie, staat het ventilatievraagstuk hoog op de agenda. Een ongezond binnenklimaat heeft impact op de gezondheid en productiviteit van mensen en kan onder meer leiden tot luchtwegklachten, astma, slaapproblemen, concentratieverlies en hart- en vaatziekten. Daarmee gaan de zorgkosten door het dak en wordt er een nog grotere druk op het zorgpersoneel gelegd.
Het PvE Gezond Wonen komt dus alles bij elkaar genomen echt als geroepen.

Aanvullend op normering Bouwbesluit

Net als bij de PvE’s voor kantoren en scholen, biedt de nieuwe richtlijn concrete prestatie-eisen waarmee partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen, ontwikkelen of renoveren van woningen hun ambities voor een gezond binnenklimaat kunnen verwezenlijken. In de richtlijn zijn prestatie-eisen op de gebieden lucht, klimaat, licht en geluid geformuleerd.
Deze vier thema’s zijn verdeeld over drie ambitieniveaus: klasse A, klasse B en klasse C. Deze verschillende classificaties geven op een laagdrempelige manier inzicht op de gezondheidskwaliteit van een woning per gebied. Zo voldoet een woning met klasse C op bijvoorbeeld het gebied van luchtkwaliteit, aan de kwaliteitseisen van het door de overheid opgestelde Bouwbesluit. Klasse B gaat een stap verder en hanteert eisen waarmee de gezondheid van het binnenklimaat – in dit geval van de luchtkwaliteit – als ‘goed’ te kwalificeren is. Dit is met name voor nieuwbouwwoningen en grootschalige renovatieprojecten interessant. De Klasse A-eisen zijn bedoeld voor woningen waarbij op de verschillende gebieden het hoogste kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. In een woning voor personen met een luchtwegaandoening kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om op het thema luchtkwaliteit de klasse A-eisen na te streven. En voor klimaat, licht en geluid klasse B of C. Zo kan per onderdeel gedifferentieerd de woning worden bestempel met een bepaalde klasse.

Ventilatiesysteem moet aansluiten op PvE classificatie

Binnen dit klassenstelsel is voor het onderdeel ‘luchtkwaliteit’ de samenstelling van het ventilatiesysteem essentieel. De capaciteit van de aanvoer van frisse lucht en afvoer van vervuilde lucht moet per ruimte aansluiten bij de PvE classificatie.
Klasse C is dus zoals gezegd de norm die in het Bouwbesluit is vastgelegd. Een goed functionerende mechanische ventilatie volstaat in dit geval. Bij de klassen A en B ligt de lat hoger, wat inhoudt dat er hogere eisen worden gesteld aan de ventilatiecapaciteit per ruimte.

bouwbesluit ventilatie

Onderhoud WTW-installatie

Het toepassen van een moderne, stille en energiezuinige WTW-installatie is noodzakelijk om aan de richtlijn te voldoen. Om een goede luchtkwaliteit voor de lange termijn te waarborgen draait het overigens niet alleen om creëren (installeren) van goede ventilatie, maar ook om het in stand houden. Dat vergt onderhoud. Denk aan het periodiek reinigen of vervangen van vervuilde filters en ventielen en het schoonmaken van de ventilatiekanalen. Op al deze punten kunnen de ventilatiespecialisten van Lints Ventilatie u prima helpen.
Neem voor meer informatie of passende offerte contact met ons op.

Ventilatie advies op maat

Elke woning en ventilatiesysteem is anders. Daarom hebben wij diverse merken en type ventilatiesystemen in ons assortiment. Wij denken natuurlijk graag met u mee over wat het beste is in uw situatie, zodat ook u kan genieten van gezonde lucht in uw woning.