Privacyverklaring

Als u contact heeft met Lints Ventilatie, legt Lints Ventilatie gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Lints Ventilatie uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Lints Ventilatie verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Deze afspraken gelden voor alle klanten en/of gebruikers van producten, diensten en websites van Lints Ventilatie

Verkrijgen persoonsgegevens

Lints Ventilatie verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren: U verstrekt zelf telefonisch of per e-mail uw persoonsgegevens aan Lints Ventilatie voor de uitvoering van de overeenkomst (de dienst). U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of web formulier voor het inplannen van een afspraak.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Lints Ventilatie verwerkt uw persoonsgegevens voor uitvoering van de overeenkomst, marketingdoeleinden, verbetering van onze website en om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Lints Ventilatie verwerkt uw persoonsgegevens op grond van: de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (de door u afgenomen dienst); uw toestemming; de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 jaar lang onze administratie te bewaren; het gerechtvaardigd belang van Lints Ventilatie om u nieuwsbrieven, herinneringen aan onderhoudsbeurten, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om marketingacties uit te voeren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Lints Ventilatie verwerkt en met welk doel.

PersoonsgegevensDoeleinden
Naam (inclusief initialen)Voor de juiste aanhef in onze digitale
berichten en voor de facturering van
afgenomen diensten en/of producten.
Adres (zakelijk en privé)Om contact met u op te kunnen nemen, om
de afgenomen dienst uit te kunnen oefenen
en voor de facturering van afgenomen
diensten en/of producten.
Functie of beroepVoor de juiste aanhef en om onze digitale
berichten aan u te kunnen personaliseren.
Titel(s)Voor de juiste aanhef.
E-mailadresOm contact met u op te kunnen nemen en
onze digitale berichten te kunnen versturen.
Telefoonnummer, mobiele nummerOm contact met u op te kunnen nemen.
GeslachtVoor de juiste aanhef.
Bedrijf of organisatieOm de afgenomen dienst uit te kunnen
oefenen en om de facturen aan de juiste
bedrijf/organisatie te adresseren.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke administratieplicht tot 7 jaar na de afronding van de dienst bewaard. Verder worden uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerkt tot het moment dat u Lints Ventilatie informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Lints Ventilatie stopt met het versturen van nieuwsbrieven, digitale herinneringen voor onderhoudsbeurten of andere digitale mailings.

Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van Lints Ventilatie ontvangt, kunt u altijd uw mail voorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. U heeft het recht om Lints Ventilatie te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Lints Ventilatie, Donker Duyvisweg 289,3316 BL Dordrecht, of info@lintsventilatie.nl .Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en derden

Lints Ventilatie deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. In onderstaand schema zijn de instanties beschreven waar Lints Ventilatie mee werkt. Lints Ventilatie heeft een verwerkingsovereenkomst met deze instanties zodat zij dezelfde rechten waarborgen.

Instantie
ExactVoor onze administratie
Simple SimonVoor onze werkplanning
GoogleVoor onze vindbaarheid

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Lints Ventilatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Lints Ventilatie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.alphaventilatie.nl/privacy-statement. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Lints Ventilatie, Donker Duyvisweg 289, 3316 BL Dordrecht, info@lintsventilatie.nl Anonymize IP. Uw IP adres is geanonimiseerd en veilig. Alle IP adressen worden vanaf nu anoniem via Google Analytics verzameld.